Kancelaria Adwokacka w Koninie Kancelaria Adwokacka w Słupcy
Usługi adwokackie w Koninie i Słupcy

Czym jest pismo procesowe?

Mianem pism procesowych określamy pisma składane do sądu, w których zaprezentowane zostały stanowiska stron i uczestników danego postępowania sądowego. W przypadku spraw cywilnych są to pisma i wnioski składane poza rozprawą. W przypadkach przewidzianych przez prawo pisma procesowe są wnoszone na formularzach urzędowych lub drukach elektronicznych.

Co musi zawierać pismo procesowe?

Art. 126 Kodeksu postępowania cywilnego szczegółowo rozstrzyga, co powinno zawierać takie pismo. Jest to oznaczenie sądu, do którego jest kierowane, a także dotyczące stron procesu: ich imiona i nazwiska, siedzibę oraz informacje o pełnomocnikach i przedstawicielach ustawowych. Dokument powinien zawierać również oznaczenie rodzaju pisma, osnowę świadczenia lub wniosku wraz z przytoczeniem dowodów na potwierdzenie wskazanych okoliczności oraz podpis strony lub jej przedstawiciela ustawowego bądź pełnomocnika. W piśmie procesowym muszą być również wymienione załączniki.

Pisma specjalne

Do grupy pism specjalnych zaliczamy pozwy cywilne, apelacje i skargi kasacyjne. Pozwy zgodnie z art. 187 Kodeksu postępowania cywilnego powinny poza wszystkimi wskazanymi powyżej informacjami zawierać określone żądanie, a w przypadku spraw o prawa majątkowe – również kwotę, o jaką toczy się spór. W pozwie należy także zawrzeć m.in. opis okoliczności uzasadniających żądanie. Jeśli chodzi o apelację, wymaga ona oznaczenia wyroku, od którego wnosi się apelację (z informacją, czy jest to apelacja od części czy całości wyroku), zwięzłego przedstawienia zarzutów i ich uzasadnienia oraz w razie potrzeby wskazanie nowych faktów i okoliczności, które nie mogły być przytoczone przed sądem pierwszej instancji. Apelacja powinna również zawierać wniosek o zmianę lub uchylenie wyroku, a w przypadku spraw o prawa majątkowe – również wartość przedmiotu zaskarżenia. Trzecim pismem specjalnym jest skarga kasacyjna. W przypadku postępowania przed Sądem Najwyższym, musi być ona sporządzana przez adwokatówlub radców prawnych. Dokument taki musi zawierać oprócz informacji charakterystycznych dla wszystkich pism procesowych również oznaczenie orzeczenia, od którego skarga jest wnoszona (z informacją, czy dotyczy całego orzeczenia, czy jego części), przytoczenie podstaw kasacyjnych wraz z uzasadnieniem oraz wniosek o uchylenie lub uchylenie i zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia i zmiany. Oprócz tego wnoszący skargę kasacyjną powinien pamiętać o dołączeniu wniosku o przyjęcie do rozpoznania i rozpatrzenie, a w sprawach o prawa majątkowe – również oznaczenie przedmiotu sporu.


Co nas wyróżnia:
 • Profesjonalizm
 • Elastyczność
 • Dyskrecja
 • Sprawna obsługa
 • Młodość i dynamizm
 • Kancelaria w Koninie
 • 62-510 Konin
 • Aleja 1 Maja 12/4
 • sekretariat tel. 783539280
 • Fax: 632469769
 • Filia Kancelarii w Słupcy
 • 62-400 Słupca
 • ul. Traugutta 6
 • sekretariat tel. 798393369