dziedziczenie ustawowe

Dziedziczenie to nabycie majątku, który pozostał po osobie zmarłej. Dziedziczenie obejmuje, również przejęcie obowiązków majątkowych, np. długów. Spadek możemy dziedziczyć na dwa sposoby. W przypadku, jeśli osoba zmarła pozostawiła po sobie testament, dziedziczenie następuje zgodnie z umieszczonymi w nim zapisami. Jeżeli jednak nie dysponujemy ostatnią wolą zmarłego, wówczas dziedziczenie odbywa się zgodnie z ustawą.

Aby napisać poprawny, prawomocny testament, warto udać się po poradę do dobrego adwokata.

Dziedziczenie zgodnie z ustawą

Dziedziczenie ustawowe jest podziałem majątku po zmarłej osobie, według zasad umieszczonych w Kodeksie cywilnym, w przypadku jeśli zmarły nie pozostawił po sobie testamentu lub osoby powołane do spadku nie mogą lub nie chcą być spadkobiercami. Reguły dziedziczenia ustawowego opierają się na stosunku pokrewieństwa, małżeństwa lub przysposobienia. Prawo Polskie określa kolejność w jakiej spadkobiercy ustawowi są powoływani do spadku. W pierwszej kolejności są to dzieci spadkodawcy oraz małżonek. Dziedziczą oni w równych częściach, jednakże ułamkowa część spadku przypadająca na małżonka nie może być mniejsza niż ¼.  Według obecnego prawa dziedziczą również dzieci ze związków pozamałżeńskich. W przypadku, jeśli spadkodawca nie posiadał dzieci, rodziców czy rodzeństwa, cały spadek dziedziczy małżonek. Kolejnymi w kolejce dziedziczenia są dziadkowie, dzieci małżonka spadkodawcy oraz gmina i Skarb Państwa.

Dziedziczenie z testamentu

Dziedziczenie z testamentu jest możliwe wtedy, kiedy zmarła osoba pozostawiła po sobie ważny testament, w którym umieściła ostatnią wolę, dotyczącą jej majątku. Warto sporządzić testament, jeśli chcemy, aby po naszej śmierci majątkiem zostały obdarzone osoby przez nas wybrane. Dzięki temu, że testament może zmienić zapisy, które stanowi ustawa, majątek możemy przekazać dowolnie wybranej osobie lub osobom. Należy jednak pamiętać, że jeśli w testamencie pominiemy osoby powołane do spadku z ustawy, np. małżonek, dzieci, mogą wystąpić do spadkobiercy lub spadkobierców o zachowek. Można go otrzymać na mocy wyroku sądu. Jego wysokość jest określona prawnie na poziomie 1/2 lub 2/3 majątku przysługującego osobie zgodnie z dziedziczeniem ustawowym.