ugoda pozasądowa

Ugoda jest umową konsensualną, regulowaną przez Kodeks Cywilny i służącą zmianie istniejącego wcześniej stosunku prawnego. To umowa dwustronna, której każda ze stron składa oświadczenie woli. Ugoda staje się skuteczna przez samo zawarcie porozumienia i ma tą samą rangę, co akt administracyjny. Może zostać zawarta w toku postępowania sądowego, ale możliwe jest także zawarcie ugody pozasądowej.

Kiedy zawiera się ugodę pozasądową?

Ugodę pozasądową, czyli ugodę cywilnoprawną, zawiera się wówczas, gdy obu stronom sporu zależy na jego polubownym rozwiązaniu bez ingerencji podmiotów trzecich, czyli sądów. Można ją zawrzeć zarówno w trakcie procesu, ale również przed skierowaniem sprawy do sądu. Zawarcie ugody następuje wtedy, gdy każda ze stron sporu czyni ustępstwo na rzecz rozwiązania sporu istniejącego lub hipotetycznego albo uchylenia ewentualnych roszczeń. Z tego względu ugodę pozasądową zawiera się tylko wówczas, gdy pomiędzy stronami istnieje określony stosunek prawny. Ugodę pozasądową zawiera się również wtedy, gdy stronom zależy na czasie, uniknięciu kosztów postępowania sądowego czy poprawie wzajemnych relacji. Warto mieć na uwadze, że umowy pozasądowe są bardzo skuteczne, ponieważ ich postanowienia wykonuje się chętniej niż orzeczenia sądowe.

Elementy i forma ugody pozasądowej

Nie istnieje żadna określona forma ugody pozasądowej, niemniej należy pamiętać, że jej zawarcie musi być zgodne z zasadami kształtowania stosunków prawnych. Z tego względu najbezpieczniej jest skorzystać z usług doświadczonej kancelarii prawnej. Zawierając ugodę sądową podczas trwającego postępowania sądowego, należy wycofać powództwo, ale bez zrzekania się roszczenia. Ugoda pozasądowa nie stanowi tytułu egzekucyjnego.

Każda ugoda sądowa musi zawierać cztery obligatoryjne elementy:

  • Dokładne określenie każdej ze stron ugody, łącznie z podaniem niezbędnych danych osobowych, adresu, numeru ewidencyjnego dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych NIP i numer KRS
  • Precyzyjny opis sporu oraz uzgodnionych postanowień. Pamiętajmy, że każda ze stron musi uczynić ustępstwa, inaczej zawarcie ugody nie będzie możliwe. Ustępstwa nie muszą być wobec siebie ekwiwalentne, ale muszą być wzajemne.
  • Dwustronne oświadczenia o braku wzajemnych roszczeń oraz postanowienia dodatkowe, dotyczące przede wszystkim zastrzeżeń, co do zmiany ugody.
  • Podpisy każdej ze stron.