Pisma procesowe

Pismo procesowe jest dokumentem składanym przez strony postępowania i kierowanym do organów prowadzących postępowanie. Ich celem jest wywołanie pożądanych skutków prawnych. Pisma procesowe obejmują wnioski (żądania uczestnika rozprawy) oraz oświadczenia (ustosunkowanie się uczestnika rozprawy do okoliczności). Pisma procesowe dzielimy na kilka rodzajów, a każdy z nich musi spełniać określone wymogi formalne.

Co musi zawierać pismo procesowe?

Każde pismo procesowe, bez względy na to czy mamy do czynienia z pismem zwykłym czy kwalifikowanym, musi spełnić podstawowe wymogi formalne. Art. 126 Kodeksu postępowania cywilnego określa, że każde pismo procesowe musi zawierać:

 1. Oznaczenie sądu, do którego jest kierowane oraz stron i ich pełnomocników. W przypadku osób nieposiadających osobowości prawnej, pełnomocnikiem może być adwokat, radca prawny lub rzecznik patentowy.
 2. Rodzaj pisma.
 3. Osnowę wniosku (opis żądań) oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności.
 4. Własnoręczne podpisy stron lub pełnomocnika.
 5. Wymienienie załączników.
 6. Sygnaturę akt.
 7. Pełnomocnictwo lub jego odpis, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik.
 8. W przypadku pierwszego pisma w sprawie – dane adresowe stron, PESEL, NIP oraz numer KRS (w przypadku podmiotów, posiadających osobowość prawną).

Warto wiedzieć, że w niektórych postępowaniach (np. w postępowaniu uproszczonym, rejestrowym, wieczystoksięgowym) pisma procesowe należy sporządzić na specjalnie w tym celu przygotowanych formularzach urzędowych. Pisma wnosi się w formie pisemnej, sporządzone w języku polskim i w tylu egzemplarzach, ilu jest uczestników postępowania. Pismo wnosi się osobiście w biurze podawczym sądu, za pośrednictwem poczty lub na nośniku elektronicznym, jeśli przepisy dopuszczają taką formę.

Rodzaje pism procesowych

Pisma procesowe muszą obligatoryjnie spełniać wyżej wymienione wymogi prawne, ale w niektórych przypadkach nie są to jedyne wymogi. Tak się dzieje w przypadku pism procesowych kwalifikowanych, które muszą spełniać wymogi dodatkowe, przewidziane w ustawie dla danego rodzaju pisma. Z tego powodu warto poznać rodzaje kwalifikowanych pism procesowych:

 • Pozew
 • Apelacja
 • Skarga kasacyjna
 • Zażalenie

Pisma procesowe możemy również podzielić na wszczynające (wnioski wszczynające, które inicjują postępowanie) oraz składane w toku postępowania.