zastępstwo procesowe

Zastępstwo procesowe to reprezentacja klienta w postępowaniach sądowych przez adwokata lub radcę prawnego. Wykwalifikowany prawnik występuje w imieniu klienta przed sądami powszechnymi oraz organami administracyjnymi. Usługi adwokackie w zakresie zastępstwa procesowego są kompleksowe. Oznacza to, że obejmują nie tylko uczestnictwo w rozprawach i posiedzeniach, ale również przygotowywanie wszelkich niezbędnych pism procesowych oraz udzielanie porad klientowi.

Czy warto skorzystać z zastępstwa procesowego?

Zastępstwo procesowe pozwala odciążyć klienta od obowiązków, związanych z prowadzeniem postępowania. Klient nie musi zapoznawać się z zawiłościami prawnymi ani monitorować etapu, na którym znajduje się sprawa sądowa. Tego rodzaju usługi adwokackie są gwarantem prawidłowego przebiegu sprawy z troską o interesy klienta. Zastępstwo procesowe może również swoim zasięgiem obejmować dodatkowe usługi, takie jak reprezentacja klientów przed ubezpieczycielami, bankami, dłużnikami czy wierzycielami. Warto wiedzieć, że koszty zastępstwa procesowego ustalane są indywidualnie przed podjęciem współpracy, a minimalne stawki reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Zastępstwo procesowe zawierane jest na podstawie umowy i wymaga udzielenia przez klienta pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo w zastępstwie procesowym

Pełnomocnictwo to czynność prawna, która upoważnia pełnomocnika do reprezentowania mocodawcy w stosunkach z innymi podmiotami prawa. Zakres czynności prawnych, wykonywanych na rzecz mocodawcy, musi zostać szczegółowo określony w dokumencie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa udziela się na podstawie oświadczenia woli mocodawcy. Pełnomocnictwo wygasa po wykonaniu określonych czynności, ustaniu stosunku prawnego lub po terminie, określonym w dokumencie. Warto wiedzieć, że pełnomocnik jest upoważniony do wykonywania nie tylko czynności procesowych, ale również do odbioru kosztów procesu od strony przeciwnej.

Zastępstwo procesowe to dobre rozwiązanie w przypadku, gdy postępowanie toczy się w sądzie, oddalonym od miejsca zamieszkania klienta. W takiej sytuacji pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, czyli substytucji. Czynności prawne, które podejmuje substytut, wywołują skutki prawne względem pierwotnego mocodawcy. Substytutem jest najczęściej prawnik, świadczący usługi w miejscu, w którym toczy się postępowanie sądowe. Ustanowienie substytucji może wynikać z treści pełnomocnictwa, z ustawy lub ze stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa. Warto wiedzieć, że pełnomocnictwo procesowe z zasady upoważnia do udzielania substytucji. Istotny jest fakt, że substytucji można udzielić tylko radcy prawnemu lub adwokatowi. Oznacza to, że aplikant nie może zostać substytutem.